Skip to main content

Orphanages In Karimnagar


Bhavitha Vikas Kendram
Phone : 9393707248, 8790395423, 9390226915
Email : bvk1234knr@gmail.com


Neo Helping Hands Orphanage
Location : House No 2-8-58, Mukarampura, Near Geeta Bhavan, Karimnagar - 505002
Phone : 7032902722, 7032902622, 7032902522

Comments